Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8430090

Anahtar Kelimeler:

Şiir, mâna, vuzuh, fikir, alelâde lisan, nesir

Özet

Kariin bu kitapta okuyacağı “Bir Günün Sonunda Arzu” isimli manzume ilk intişar ettiği zaman, mânası bazılarınca lüzumundan fazla muğlak telakki edilmiş ve o münasebetle şiirde “mâna” ve “ vuzuh” hakkında hayli şeyler söylenmiş ve yazılmıştı. Bu dakikada bunların hiçbirini hatırlamıyoruz. Nasıl hatırlayabilelim ki söylenen ve yazılanların bir kısmı şetm ve tahkîr ve bir kısmı da yevmî gazete hezeliyâtı nev’inden şeylerdi. Düşünüş ayrılığından dolayı hakaret, öteden beri bizde kullanılan aşınmış bir silâhtır ki, şerefsiz bir miras hâlinde, aynı cinsten kalem sahipleri arasında batndan batna intikal eder. Onun için hiçbir edebî nesil, bu tarz münakaşaları tanımamış olmakla iftihar edemez. Hele, ilim ve edeb sâhalarında nekre ve maskara, gâh âlim, gâh münekkit, gâh sanatkâr kılığında merkebini serbestçe koşturabildiğinden beri, fikir alış verişinde artık insanî âdâba riayet edildiğini görmeği ümit etmek çocukça bir safvet olur.

Yayınlanmış

18.10.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Haşim, Ahmet, ve Nefise Kahraman. 2023. “Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 5 (Ekim):177-82. https://doi.org/10.5281/zenodo.8430090.

Sayı

Bölüm

Çeviri Makale