Vakıflar Genel Müdürlüğü 2011 Numaralı Belgeye Göre Süleymaniye Külliyesi Dahilinde Bulunan Bir Kütüphanenin Kitap Listesi ve Listenin Tarihlendirilmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8426215

Anahtar Kelimeler:

Süleymaniye Külliyesi, Süleymaniye Kütüphanesi, I. Süleyman

Özet

Çalışma, daha önce araştırmacıların dikkatinden kaçmış, Vakıflar Genel Müdürlüğü 2011 numarada Süleymaniye Kütüphanesi Defteri şeklinde kaydedilen kitap listesinin tarihselleştirmesini sağlamaktadır. Üç bölümden oluşan defterin ilk bölümü, başından bir varağın kopuk olması sebebiyle tanımlanamamakla birlikte tüm kitap isimlerinde mühr-i sultânî ibaresini bulundurur. Diğer iki bölüm Mehmed Şâh ve Mollâ Ahaveyn’in vakfettiği kitaplarını listelemektedir. Kitap envanter listesinin, I. Süleyman’ın Süleymaniye Medreseleri’ne vakfettiği kitapların III. Murad döneminde tahrir edilerek yeniden listelenmiş hallerini sunduğu düşünülmektedir. Bu çerçevede I. Mahmud’un 1752 senesinde, Süleymaniye Camii’nin içindeki koleksiyonları yeniden organize ederek Süleymaniye Kütüphanesi ismi ile cami içinde bir kütüphane kurmasından evvel mekanda bulunan kitapların nicelik ve niteliğine dair bilgi edinilebilmektedir.

Referanslar

Birincil Kaynaklar

Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Koleksiyonu 3415, 3599.

Süleymaniye Kütüphanesi Süleymaniye Koleksiyonu 276, 375, 536

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Mühür Veritabanı, Yekmu0116 https://muhur.yek.gov.tr/muhur/yekmu0116, Yekmu0051 https://muhur.yek.gov.tr/muhur/yekmu0051

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi 572, 2011.

Başkanlık Osmanlı Arşivi TS.MA.d 34, TS.MA.d 9628.

İkincil Kaynaklar

Ahmed, Shahab, and Nenad Filipovic. “The Sultan’s Syllabus: A Curriculum for the Ottoman Imperial Medreses Prescribed in a Fermān of Qānūnī I Süleymān, Dated 973 (1565).” Studia Islamica, no. 98/99 (2004): 183–218.

Çağman, Filiz. “Ahmed Karahisari’ye Atfedilen Ünlü Kur’an-ı Kerim.” 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi: Bildiriler I içinde, 521-527. Ankara: 1995.

Çam, Mevlüt vd. (haz.). Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv Rehberi. https://cdn.vgm.gov.tr/yayin/dergi/muhtelif/vakiflar-genel-mudurlugu-arsiv-rehberi.pdf

Cunbur, Müjgan. “Kanuni Devrinde Kitap Sanatı, Kütüphaneleri ve Süleymaniye Kütüphanesi,” Türk Kütüphaneciliği 17, no. 3 (1968): 134-142.

Dener, Halit. Süleymaniye Umumi Kütüphanesi. İstanbul: Maarif Basımevi, 1957.

Hüseyin Ayvansarayi. Hadikatü’l-Cevâmi İstanbul Câmileri ve Diğer Dini-Sivil Yapılar, ed. Ahmet Nezih Galitekin. İstanbul: İşaret Yayınları, 2001.

Erünsal, İsmail. “Fatih Camii Kütüphanesi’ne Ait En Eski Müstakil Katalog.” Erdem 9, no. 26 (1996): 659-665.

_____, Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik. İstanbul: Timaş Yayınları, 2018.

_____, “I. Mahmûd Devri Kütüphaneleri.” Gölgelenen Sultan Unutulan Yıllar I. Mahmud ve Dönemi. Ed. Hatice Aynur. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2021.

İntizâmî. Sûrnâme-i Hümâyûn. Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Hazine 1344.

Kürkçüoğlu, Kemal Edip (ed.) Süleymaniye Vakfiyesi. Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1962.

Nevizade Atai, Hadâiku’l-Hakâik fî Tekmileti’ş-Şakâik. Hazırlayan Suat Donuk. İstanbul: Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2017.

Sertoli Salis, Renzo. Muhteşem Süleyman. Çeviren Şerefettin Turan. Ankara: DTCF, 1963.

Şen, Ahmet Tunç. “The Sultan’s Syllabus Revisited: Sixteenth-Century Ottoman Madrasa Libraries and the Question of Canonization.” Studia Islamica, no. 116 (2021): 198-235.

İndir

Yayınlanmış

18.10.2023

Nasıl Atıf Yapılır

İpek, Nimet. 2023. “Vakıflar Genel Müdürlüğü 2011 Numaralı Belgeye Göre Süleymaniye Külliyesi Dahilinde Bulunan Bir Kütüphanenin Kitap Listesi Ve Listenin Tarihlendirilmesi”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 5 (Ekim):225-37. https://doi.org/10.5281/zenodo.8426215.

Sayı

Bölüm

Belgeler