Yaşam Öyküsünün Uysallığına Karşı Bourdieucü “Düşünümsellik”: Otobiyografiler Bizi Niçin Rahatsız Etmez?

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7798538

Anahtar Kelimeler:

Biyografi, otoanaliz, düşünümsellik, biyografik yanılsama, Pierre Bourdieu

Özet

Biyografinin pratik işlevi üzerinde duran bu makalede biyografi yazımı, epistemik bir faaliyet olarak temellendirilmekte ve bir analiz çabası olarak ele alınmaktadır. Pierre Bourdieu’nün “düşünümsellik” (réflexivité) kavramını biyografi literatüründe kullanışlı kılma amacı taşıyan çalışmanın bütününde, özgün olarak üçlü analiz katmanı geliştirilmekte ve böylelikle bir biyografi yorumlama yaklaşımı ortaya konulmaktadır. Çalışmada, bir araştırma pratiği olan düşünümsellik ile otoanaliz (self-analysis) kavramları, biyografi yazım stratejisi bağlamında ele alınmakta, otobiyografi kavramına mesafeli duran Bourdieu’nün otoanaliz kavramını tercih etme nedenleri üzerinde durulmaktadır. Buradan hareketle biyografik yanılsama etrafında tartışma yürütülmektedir. Mikro anlatıların önem kazandığı günümüzde biyografik metinler, yaşam öyküsünün kayda geçirilmesinin ötesinde toplumsal birçok işleve sahiptir ve böylelikle sosyologların araştırma evrenine yerleşmektedir. Bu doğrultuda makalede, yazarları tarafından biçimlendirilmiş metinler olan biyografilerin işlev ve yaptırımları üzerinde durulmaktadır.

Referanslar

Bauman, Zygmunt. Postmodern Etik. Çeviren Alev Türker. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2016.

Bauman, Zygmunt ve Rein Raud. Benlik Pratikleri. Çeviren Mehmet Ekinci. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2018.

Bourdieu, Pierre. Bir Otoanaliz İçin Taslak. Çeviren Murat Erşen. İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 2012.

Bourdieu, Pierre ve Loic Wacquant. Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar. Çeviren Nazlı Ökten. İstanbul: İletişim Yayınları, 2014.

Bourdieu, Pierre. Sosyoloji Meseleleri. Çeviren Filiz Öztürk, B. Uçar, M. Gültekin ve A. Sümer. Ankara: Heretik Yayıncılık, 2016.

Caine, Barbara. Biyografi ve Tarih. Çeviren Müge Sözen. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2019.

De Certeau, Michel. Tarih ve Psikanaliz. Çeviren Ayşegül Sönmezay. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2017.

Durkheim, Émile. Sosyolojik Yöntemin Kuralları. Çeviren Cemal Bali Akal. Ankara: Dost Kitabevi, 2012.

Goodman, Jane E. ve Paul A Silverstein. Bourdieu in Algeria: Colonial Politics, Ethnographic Practices, Theoretical Developments. Lincoln: University of Nebraska Press, 2009.

Öğütle, Vefa S. ve Güney Çeğin. Toplumsal Sınıfların İlişkisel Gerçekliği: Sosyo-Tarihsel Teorinin ‘Sınıf’la İmtihanı. Ankara: Tan Kitabevi Yayınları, 2010.

Ökten, Nazlı. “Cezayir Deneyiminin Pierre Bourdieu’nün Sosyolojik Tahayyülüne Etkileri: Bilimsel Bir Habitusun Doğuşu.” Sosyoloji Dergisi 25 (2012): 1-30.

Ricoeur, Paul. Hafıza, Tarih, Unutuş. Çeviren M. Emin Özcan. İstanbul: Metis Yayınları, 2020.

Sharpe, Kevin ve Steven N. Zwicker. Writing Lives Biography and Textuality, Identity and Representation in Early Modern England. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Spivak, Gayatri C. Madun Konuşabilir mi?. Çeviren Emre Koyuncu. Ankara: Dipnot Yayınları, 2020.

Tillyard, Stella. “Biography and Modernity: Some Thoughts on Origins.” In Writing Lives Biography and Textuality, Identity and Representation in Early Modern England, edited by Kevin Sharpe and S. N. Zwicker, 29-35. Oxford: Oxford University Press, 2008.

İndir

Yayınlanmış

04.05.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Topal, Büşra Nur. 2023. “Yaşam Öyküsünün Uysallığına Karşı Bourdieucü ‘Düşünümsellik’: Otobiyografiler Bizi Niçin Rahatsız Etmez?”. Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sy 4 (Mayıs):59-70. https://doi.org/10.5281/zenodo.7798538.

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi